ידיעת משמעותה של מילה כוללת את המידע בנוגע למה שהיא מייצגת ואת התחלת ההבנה של רשת המושגים הקשורה לאותו ייצוג . ההשפעה של ידע אוצר המילים על יכולותיהן האורייניות של הילדים היא רבה , ופערים בין אוכלוסיות מרקעים חברתיים-כלכליים שונים עולים במחקרים 31 30 ובמציאות של בית הספר . שני גורמים נמצאו קשורים לפערים הללו : הבדלים בהתנסויות בשפה שיש לילדים בבית והבדלים באיכות הדיבור שהילדים שומעים . בית הספר יכול וצריך להיות אחד מהמקומות שבהם יצומצמו פערים אלה . אוצר מילים נרכש הן בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , והן בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . הציטוט הבא מצביע על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית ועל הקשר בין קריאה לבין הרחבת אוצר המילים : " בעשור האחרון הוסבה תשומת לבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו , המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות , ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים : ( Nippold , 1998 ) במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית