| איוון קרילוב ] ... [ " ה וֹ י , שׁ כנה ט וֹ בת-הלב ... זה אני ... צרצר רעב ... המתר לה כּ נס וּ קצת אכל לח פּשׂ? אנא , תני לי פּ ת דקה פּ ן אמ וּ ת בּ ע וֹ ד דקה " ... " זה מ וּ זר , צרצר חבר , מה קרה ל ךָ? ס פּ ר ! מה ע שׂ ית כּ ל הקיץ עת מלאתי את ה בּ ית ? האם לֹ א הכנת מלאי כּ מ וֹ כּ ל חרק בּ גיא " ? " מה את סחה , נמלה ? מה זה בּ מח ךְ עלה ? כּ ל הקיץ – שׁ ב וּ ע וֹ ת ! - לי הי וּ רק ה וֹ פע וֹ ת : שׂ ימי לב – אני אמן ! לֹ א היה לי רגע זמן " ... " נ וּ , אם כּ ן ... הרי הס בּ רתי : כּ ל ע וֹ נת הקיץ שׁ רתי " ... שׁ" רת ? אז בּ מק וֹ ם לאכל ק וּ ם וּ צא נא בּ מח וֹ ל " ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית