| יה וֹ נתן גפן לפעמים , בּ עקר בּ חרף , אני מרגי שׁ ה עצ וּ ב . א וּ לי זה בּ גלל הענן והג שׁ ם וא וּ לי זה בּ גלל ... וא וּ לי ... לֹ א ח שׁוּ ב . דמעה מעיני אז נ וֹ פלת , והחדר נראה כּ ה קטן וצפ וּ ף . וכל הע וֹ לם שׁ אהבתי נראה לי לפתע קטן ו שׁ ק וּ ף . ואני מנסה להפסיק את ה בּ כי ... ואני ... ואני ... לֹ א ח שׁוּ ב . הלואי שׁ י פּ סק כּ בר הג שׁ ם , והחרף הזה י וֹ תר לֹ א י שׁוּ ב ... אני מרגי שׁ ה , ואני א וֹ הבת ... א וֹ הבת את ... בּ אמת ... לֹ א ח שׁוּ ב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית