בימי קדם עם ישראל שחי בארץ ישראל עסק בעיקר בעבודת האדמה , בחקלאות . עבודה זו הייתה תל וּ יה במידה ר בּ ה בגורמים שאין לאדם שליטה עליהם , כמו ירידת גשמים . החקלאים התפללו לה' וביקשו גשם ויב וּ לים טובים . כדי להגיד לו תודה על שנענה לבקשתם , הם לקחו את הביכורים , הפרות הראשונים שהבשילו , והניחו אותם לפני המזבח . על פי הכתוב בספר דברים פרק כו ניתנה מצוות הבאת הביכורים כשבני ישראל עדיין היו במדבר בדרכם אל ארץ ישראל ומקום המשכן הקבוע טרם נקבע : ב ולקחת מראשית כל-פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל-המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם . ג ובאת אל-הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלהיך כי-באתי אל-הארץ אשר נשבע ה' לאבתינו לתת לנו . ד ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלהיך . ( דברים כו , ב-ד ) . 4 לשון המקרא שונה בכמה דברים מהלשון של ימינו . כשאנחנו אומרים היום "פתחת את המקרר ולקחת את ה פּ רות , " המילה "ולקחת" היא בזמן עבר . במקרא האות ו בתחילת הפעלים משנה לפעמים את הכוונה שלהם . כשאומרים ולקחת ( את ה פּ רות , ( אומרים בעצם אתה תיקח את ה פּ רו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית