| שהם סמיט ר בּ י יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה יד וּ ע היה כּ חכם גד וֹ ל , א ךְ גם כּ מכער גד וֹ ל . פּ עם אחת לעגה בּ ת וֹ שׁ ל הקיסר לר בּ י יה וֹשׁ ע בּ ן חנניה ואמרה : "הא ! חכמה מפארת בּ כלי מכער " ! אמר לה ר בּ י יה וֹשׁ ע : "חביבתי , אבי ךְ הקיסר , בּ מה ה וּ א שׁוֹ מר את היין שׁ ל וֹ " ? אמרה ל וֹ : " בּ כלי חרס " . אמר לה ר בּ י יה וֹשׁ ע : "כּ ל הע וֹ לם שׁוֹ מר את היין שׁ ל וֹ בּ כלי חרס וכ ךְ גם הקיסר " ? אמרה : " בּ ודאי . וכי בּ מה נ שׁ מר את היין אם לֹ א בּ כדי חרס " ? אמר ר בּ י יה וֹשׁ ע : "אתם הע שׁ ירים , יכ וֹ לים , למ שׁ ל , ל שׁ מר א וֹ ת וֹ בּ כלי כּ סף וזהב " . הלכה בּ ת הקיסר ואמרה לאביה : "אבי , הרי אנחנ וּ ע שׁ ירים כּ ל כּךְ , רא וּ י שׁ נ שׂ ים את היין שׁ לנ וּ בּ כלים שׁ ל כּ סף וזהב , ו לֹ א בּ כדי חרס , כּ מ וֹ אנ שׁ ים פּשׁוּ טים " . ע שׂ ה הקיסר כּ דבר בּ ת וֹ והעביר את כּ ל יינ וֹ מ כּ דים שׁ ל חרס לכלי זהב וכסף . יפים הי וּ כּ לי הזהב וה כּ סף על שׁ לחן הסע וּ דה , א ךְ כּשׁ לגם הקיסר מן היין , ירק א וֹ ת וֹ מ פּ יו כּ י החמיץ היין בּ ת וֹךְ כּ לי הזהב וה כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית