| שהם סמיט הלל הזקן עני היה . מדי י וֹ ם היה מ שׂ ת כּ ר חצי דינר וּ מחלק וֹ : מחצית הסכ וּ ם שלם לס וֹ חרי ה שׁוּ ק תמ וּ רת מז וֹ ן לבני מ שׁפּ חת וֹ , וּ מחצית שׁ ניה שׁ לם ל שׁוֹ מר בּ ית המדר שׁ שׁ יר שׁ ה ל וֹ לה כּ נס ל שׁ מע דברי ת וֹ רה . פּ עם אחת לֹ א מצא הלל עב וֹ דה ו לֹ א ק בּ ל את שׂ כר וֹ . שׁוֹ מר בּ ית המדר שׁ , שׁלֹ א היה אדם נדיב , אסר עליו לה כּ נס בּלֹ א ת שׁ ל וּ ם . מה ע שׂ ה הלל ? עלה על גג בּ ית המדר שׁ , נ שׁכּ ב על פּ תח האר בּ ה ו שׁ מע ת וֹ רה מ פּ י שׁ ני חכמים גד וֹ לים : שׁ מעיה ואבטלי וֹ ן . ליל שׁבּ ת חר פּ י היה זה , א ךְ הלל , שׁ היה מרתק לדברי החכמה שׁשׁ מע , לֹ א ח שׁ בּכּ פ וֹ ר העז . אפל וּ כּשׁ החל לרדת שׁ לג לֹ א ח שׁ בּוֹ הלל . ה וּ א שׁ כב ל לֹ א נ וֹ ע , אזנ וֹ כּ ר וּ יה ל שׁ מע את דברי החכמים , בּ ע וֹ ד ג וּ פ וֹ ה וֹ ל ךְ ונעלם תחת שׂ מיכה שׁ ל שׁ לג - עד א שׁ ר נרדם . למחרת בּבּ קר בּ א וּ שׁ מעיה ואבטלי וֹ ן כּ מנהגם אל בּ ית המדר שׁ והת פּ לא וּ למצא א וֹ ת וֹ אפל - כּ אל וּ לֹ א האיר הי וֹ ם . " למה ח שׁוּךְ כּ ל כּךְ " ? תמ הּ שׁ מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית