| איתן פרץ גג וֹ ת שׁ ל בּ נינים ואבן מסתתת וּ ברח וֹ ב וֹ ת המית שׁ לוה כּ מ וּ סה , וּ מ שׁ בים רעננים צמרת מרטטת וּ צח וֹ ק בּ חצר וֹ ת בּ ינ וֹ ת חבלי כּ ביסה . זאת יר וּשׁ לים שׁ ל אבני הח שׁ ן , זאת יר וּשׁ לים ה בּ נ וּ יה לתל פּ י וֹ ת . מאה לה שׁ ערים סביב הּ עצי הזית בּ סמטא וֹ ת זרקה כּ בר ה שׂ יבה , וּ מתנגנים המזמ וֹ רים מעבר הר ה בּ ית בּ דר ךְ הי וֹ רדת אל המצלבה . זאת יר וּשׁ לים ... וק וֹ ל המ וּ אזין ע וֹ לה מן הצריח מ כּ נסי וֹ ת ע וֹ נים פּ עמ וֹ נים , ונער קט עם התפלין את תפלת וֹ שׁוֹ טח וּ מתמזגים מעל העיר הנג וּ נים . זאת יר וּשׁ לים ... אבני הח שׁ ן 12 - האבנים הטובות שהיו על בּ גדו של ה כּ הן הגדול בבית המקדש וסימלו את 12 שבטי ישראל . בּ נ וּ יה לתל פּ י וֹ ת - בנויה היטב , גד וֹ לה וּ מפ וֹ ארת . מ וּ אזין - האיש שקורא מראש המסגד למאמינים המ וּ סלמים לבוא לתפילה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית