| יעקב פיכמן ימין וּשׂ מאל רק ח וֹ ל וח וֹ ל יצהיב מד בּ ר ל לֹ א מ שׁ ע וֹ ל . א וֹ רחה ע וֹ ברה , ד וּ מם נעה כּ דמ וּ ת חל וֹ ם שׁ ם מפלאה וּ צליל ע וֹ לה-י וֹ רד קצ וּ ב , גמלים פּוֹ סעים בּ נ וֹ ף עצ וּ ב . לין-לן , לין-לן , זה שׁ יר הנד וֹ ד שׁ תק ו שׂ את – שׁ תק וּ צעד . קצ וּ ב - חוזר בקצב קבוע . . 2 השיר א וֹ רחה בּ מד בּ ר הוא שיר תיא וּ רי - המש וֹ רר מתאר תמונת נוף בעזרת מילים . הוא כותב על מרא וֹ ת שראה בעיניו או בדמיונו . א . בּ שורה הראשונה כתוב : " ימין וּשׂ מאל רק ח וֹ ל וח וֹ . ל" למה לדעתכם כתב המש וֹ רר פעמיים את המילה "חול ? " ב . שם התמונה כשם השיר . האם התמונה עוזרת לכם להבין את המילה " א וֹ רחה ? " אם כן , הציעו במקומה מילה אחרת מוכרת יותר ; אם לא , בּ דקו במילון את פירושה . ד . בשיר כתוב : "יצהיב מדבר ללא מ שׁ ע וֹ . ל" מהו משעול ? בּ דקו במילון את הפירוש . הסבירו את המשפט כולו . ה . מילה אחת בשיר נותנת צבע לתיאור הנוף . איזה צבע ? מה התחושה שמעורר הצבע הזה במתבוננים בנוף ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית