| לאה נא וֹ ר מה נע שׂ ה עם הר וֹ בים כּשׁ יגמר וּ המלחמ וֹ ת ? כּשׁלֹ א יהי וּ ע וֹ ד מלחמ וֹ ת , מה נע שׂ ה עם הר וֹ בים ? החרב וֹ ת יהי וּ אתים . החנית וֹ ת - למזמר וֹ ת , א ךְ מה ע וֹשׂ ים עם הר וֹ בים ? ל שׁוּ ם דבר הם לֹ א ט וֹ בים ! כּשׁ הזאב יג וּ ר עם כּ ב שׂ , מה ע וֹשׂ ים עם הר וֹ בים ? כּשׁ הנמר עם גדי יר בּ ץ , והרעים עם הט וֹ בים , את הת וֹ תחים פּשׁוּ ט מ וֹ תחים לצנ וֹ ר וֹ ת שׁ ל ה שׁ קאה , א ךְ מה ע וֹשׂ ים עם הר וֹ בים , א וּ לי לכם י שׁ הצעה ? א וּ לי נבנה מהם גדר , שׁלֹ א ירא וּ את החצר ? א וּ לי סלם , אם נט פּ ס אז נהיה גב וֹ הים י וֹ תר ? נל בּ י שׁ א וֹ תם כּ מ וֹ דחלילים שׁ י שׁ מר וּ על ה שׂ ד וֹ ת ? נתקע א וֹ תם כּ מ וֹ עמ וּ דים בּשׁ ביל לתל וֹ ת את הנדנד וֹ ת ? א וּ לי נקדח בּ הם ח וֹ רים שׁ ינגנ וּ כּ מ וֹ חלילים ? א וֹ נע שׂ ה מהם מ וֹ ט וֹ ת לבנ וֹ ת בּ יער אהלים ? כּשׁ ה שׁ ל וֹ ם יב וֹ א ס וֹ ף ס וֹ ף וּ כ שׁ יהי וּ ימים ט וֹ בים - אז מה ע וֹשׂ ים עם הר וֹ בים ? אז מה ע וֹשׂ ים עם הר וֹ בים ? . 2 השאלה "מה עושים עם הר וֹ בים " ? חוזרת בשיר שוב ושוב . מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית