| ה ָ אחים גרים היה היה פּ עם ט וֹ חן עני , והיתה ל וֹ בּ ת יחידה . " בּ תי יכ וֹ לה להפ ךְ ק שׁ לזהב " , הת פּ אר הט וֹ חן בּ פני שׁ כניו . ה שׁ מ וּ עה על בּ ת הט וֹ חן הגיעה לאזני המל ךְ . זה מ וֹ צא חן בּ עיני , אמר המל ךְ בּ ל בּוֹ , וצוה להביא את בּ ת הט וֹ חן לארמ וֹ נ וֹ . הנערה הכנסה לחדר קטן מלא בּ ק שׁ , והמל ךְ אמר לה : "ר וֹ אה את את כּ ל הק שׁ הזה ? עד ה בּ קר הפכי את כּ ל הק שׁ לזהב . אם לֹ א - אצוה לערף את רא שׁךְ " . המל ךְ יצא ונעל את החדר , וּ בת הט וֹ חן האמללה נ שׁ ארה לבדה . אי ךְ ה וֹ פכים ק שׁ לזהב לֹ א ידעה . היא היתה בּ ט וּ חה כּ י ס וֹ פה קר וֹ ב , וּ דמע וֹ ת שׁ טפ וּ את לחייה . לפתע נפתחה הדלת , ואי שׁוֹ ן זע וּ ף פּ נים נכנס אל החדר ו שׁ אל : " שׁ ל וֹ ם עלי ךְ בּ ת הט וֹ חן , מד וּ ע נעצבת " ? " המל ךְ צוה עלי לטו וֹ ת זהב מהק שׁ הזה " , ענתה הנערה בּ ק וֹ ל בּוֹ כים . " מה תתני לי אם אע שׂ ה אני את מלאכת ךְ " ? חקר האי שׁוֹ ן . " את מחרזת ה פּ נינים שׁ נתן לי אבי " , אמרה בּ ת הט וֹ חן והסירה את התכ שׁ יט היקר מעל צוארה . התי שׁ ב האי שׁוֹ ן על יד ה כּ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית