. 1 קראו את הסיפור . | ס פּוּ ר עם מ פּ י יה וּ די טנג'יר ( מר וֹ ק וֹ) פּ עם אחת היה ז וּ ג צעיר . הא שׁ ה הרתה ועמדה ללדת , וּ מתה בּ לדת הּ . נ שׁ אר האב עם בּ נ וֹ וט פּ ל בּוֹ בּ מסיר וּ ת ר בּ ה . עד כּ די כּךְ הגיע וּ הדברים , שׁלֹ א רצה ל שׂ את א שׁ ה , כּ די שׁ זרה לֹ א תט פּ ל בּ בנ וֹ אה וּ ב וֹ . את כּ ל נ שׁ מת וֹ היה נ וֹ תן עב וּ ר וֹ; דאג לחנ וּ כ וֹ , ללמ וּ דיו וּ לכל צרכיו . והילד גדל עד שׁ היה לבח וּ ר . אז אמר ל וֹ אביו : - בּ ני , ר וֹ צה אני לרא וֹ ת א וֹ ת ךָ בּ בית ךָ שׁ ל ךָ . שׂ א א שׁ ה , כּ די שׁ אדע לפני מ וֹ תי , כּ י י שׁ ל ךָ בּ ית וילדים , וא וּ כל לה פּ רד בּשׁ קט מן הע וֹ לם הזה . שׁ מע ה בּ ן וּ מהר ל שׂ את א שׁ ה . ואביו נ שׁ אר לג וּ ר את וֹ בּ בית וֹ . לימים נ וֹ לד להם בּ ן , והסב שׂ מח מא וֹ ד בּ נכד וֹ . והנה גדל הנכד והגיע לגיל שׁ ל וֹשׁ . וּ בכל פּ עם שׁ הי וּ בּ ני המ שׁפּ חה מס בּ ים אל ה שׁ לחן , הרגי שׁ הסב , כּ י כּ לת וֹ אינ הּ מ בּ יטה בּוֹ בּ עין ט וֹ בה . פּ עם ראה הנכד , כּ י ס בּ א שׁ ל וֹ מ שׁ תמ שׁ בּ כף , ה שׁוֹ נה מן ה כּפּוֹ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית