| חנן שדמי גם עצים גד וֹ לים מתרג שׁ ים בּ י וֹ מם . לאט לאט יניע וּ צמרתם ויסת כּ ל וּ בּ אהבה בּשׁ תילים הקטנים , הנט וּ עים בּ ינ וֹ תם . י וֹ ם חג ה וּ א להם , ועצרת ; על כּ ן התק שׁ ט וּ מ בּ ד עד צמרת ויאיר וּ פּ ניהם – ל שׁ תילים הר כּ ים , ז כּ י העינים , שׁ זה א ךְ ה בּ קר נטע וּ בּ יניהם . י וֹ ם גיל ה וּ א ל כּ ל ; לנ וֹ ף ה פּוֹ רח מ וּ ל שׁ חק כּ חל , לא וֹ ר הז וֹ רח , וגם לאדם , שאיננ וּ שׁוֹ כח לק וּ ם ולנטע – שׂ מחה ירקה הח וֹ בקת ה כּ ל . . 2 א . אילו רגשות בולטים בשיר ? מצאו מקומות אחדים בשיר שעזרו לכם להחליט . ב . בחרו שורה או שתיים מתוך השיר וס פּ רו למה הן מצאו חן בעיניכם . . 3 השיר מתאר קשר מיוחד ; בין מי למי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית