| זאב אה רֹ ן הי וֹ ם ל בּ י בּ י רן : נבט לי בּ גן , ועלה קט וירק , מק פּ ל וענג , מציץ כּ בר מעל , שׁוֹ תה בּ לילה את הטל וּ בי וֹ ם - א וֹ ר שׁ מ שׁ וחם . כּ לם זרע וּ , לכלם נבט - אחר רק גני זה הקט , ול בּ י חרד : " האם כּ מ וֹ הם לט פּ ח לֹ א ידעתי " ? ועדרתיוזרעתי , והת פּ ללתי לג שׁ ם וירד - ולמה גני לֹ א נבט ? והי וֹ ם - ה שׁכּ מתי עם טללי שׁ חר לב וֹ א , ע וֹ ד טרם אד-לילה ימ וֹ ג והנה ה וּ א מציץ , זה ה שׁוֹ בב הירק ! ול בּ י בּ י רן : נבט לי בּ גן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית