| ל ֵ אה ג וֹ לד בֶּ רג ל סּ ב תּ א שׁ ל אפרים , ל סּ ב תּ א בּ רוזים – אחד לבן אחד אפר ל סּ ב תּ א בּ רוזים . ה וֹשׁ יט וּ צ וּ ארים : מי הארך מ שּׁ נים ? אחד לבן אחד אפר מי הארך מ שּׁ נים ? וּ ב שׁ ל וּ לית ה מּ ים רחצ וּ את הרגלים , אחד לבן אחד אפר והס תּתּ ר וּ ה שּׁ נים . ה סּ ב תּ א שׁ ל אפרים ק וֹ ראת ל בּ רוזים : א יּ ה לבן ? א יּ ה אפר ? א יּ ה ה בּ רוזים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית