| לאה נ וֹ ימן-וייס קרב וּ ימי החנ כּ ה . החלטתי שׁ י שׁ לחג חג זה בּ צ וּ רה כּ ל שׁ הי . שׁ ב וּ ע לפני החג התחלתי לה וֹ ציא ח וּ טים מת וֹךְ פּ סלת הסמרט וּ טים שׁ ק בּ לנ וּ לצר ךְ נק וּ י המכ וֹ נ וֹ ת שׁ עבדנ וּ עליהן . את הח וּ טים הטמנתי מתחת למזרן הק שׁ . נערה שׁ עבדה לידי , בּ רא וֹ תה זאת , שׁ אלה א וֹ תי לפ שׁ ר מע שׂ י . ס פּ רתי לה על כּ ונתי וּ בק שׁ תי ממנה לעזר לי . היא התלהבה מהרעי וֹ ן , הצליחה לה שׂ יג חמ שׁ ה ת פּוּ חי אדמה חיים , וא וֹ תם הביאה לי . והנה כּ בר הי וּ בּ ר שׁוּ תנ וּ ת פּוּ חי אדמה . חתכתי א וֹ תם לחצאים וגלפתי בּ ת וֹ כם מק וֹ ם ל שׁ מן . את ח וּ טי ה כּ תנה שׁ זרתי לפתילה . גנבתי מהמפעל פּ חית שׁ מן , שׁבּ ה ה שׁ תמ שׁ תי ל שׁ מן את המכ וֹ נה שׁ עליה עבדתי . יצקתי שׁ מן לת וֹךְ חצאי ת פּוּ חי האדמה , והנה לפנינ וּ חנ כּ יה ! בּ ליל-חנ כּ ה הרא שׁוֹ ן , כּשׁכּ ל ה בּ נ וֹ ת בּ חדר שׁ לנ וּ י שׁ ב וּ על מט וֹ תיהן , ואליהן הצטרפ וּ גם בּ נ וֹ ת מחדרים אחרים , הדלקתי את הנר הרא שׁוֹ ן וּ ברכתי עליו את ה בּ רכ וֹ ת . שׁ רנ וּ את הקטע הרא שׁוֹ ן שׁ ל "...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית