ב . העתיקו מתוך קיצור שולחן ערוך את הסיבה שלשמה מדליקים את החנוכיה . ג . התבוננו בתמונות והתאימו בין ההלכות לתמונות . שימו לב , כמה הלכות יכולות להתאים לתמונה אחת . שלושה סיפורי זיכרונות . 1 שיחה בכיתה מהו לדעתכם סיפור זיכרונות ? מה מאפיין אותו ? חשבו על הנושאים שלפניכם : מה המטרה של כותב הטקסט ? האם הוא תמיד סופר ? באיזה גוף כתובים סיפורי זיכרונות ? על מה מבוססים סיפורי זיכרונות ? . 2 קראו את סיפור הזיכרונות הראשון . . 4 לפניכם כמה מהלכות חנוכה מתוך קיצור שולחן ערוך . א . קראו את ההלכות . א . ... וּ כ שׁגּ בר וּ ישראל על א וֹ יביהם וא בּ ד וּ ם , בּ חמ שּׁ ה ועשרים בּ חד שׁ כּ סלו היה . ונכנס וּ להיכל , ו לֹ א מצא וּ שׁ מן טה וֹ ר בּמּ ק דּשׁ א לּ א פּךְ אחד , שׁ היה מנח בּ ח וֹ תמ וֹ שׁ ל כּ הן- גּ ד וֹ ל , ו לֹ א היה בּוֹ להדליק א לּ א י וֹ ם אחד בּ לבד , והדליק וּ מ מּנּוּ נר וֹ ת-ה מּ ערכה שׁ מ וֹ נה ימים , עד ש כּ ת שׁוּ זיתים וה וֹ ציא וּ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית