| לאה ג וֹ לד בֶּ רג לאט לאט ינ וּ ע בּ ר וּ ח , בּ מרחב היפי הצנ וּ ע שׁ לאחר שׁ רב . בּשׁ מ שׁ ה שׂוֹ רפת שׁ נה הנ וֹ ף פּ ניו . שׁכּ אן פּ רחה רקפת מי ע וֹ ד יז כּ ר עכ שׁ ו ? כּ י ע וֹ ד לפני חד שׁ ים בּ ד שׁ א הירק נ וּ רית יפת עינים הסמיקה מרח וֹ ק - כּ י כּ ל בּ קעה וגבע חרז וּ טללים בּ א וֹ ר , רמז וּ בּ חן הצבע - מי זאת הי וֹ ם יז כּ ר ? א ךְ י שׁ יפעה אחרת וי שׁ מ שׁ נה הדר לכל ע וֹ נה אחרת , לק וֹ ץ וּ לדרדר . עמד וּ על סף ה בּ ית והסת כּ ל וּ היטב : נ וֹ ף שׁ ל שׁ מיר ו שׁ ית י וֹ פי וֹ יגע עד לב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית