| נעמי שׁ מר אם יב שׁוּ שׁ ל וּ לי וֹ ת ואם פּ רח וּ ה פּ רדסים אם יר שׁוּ נ וּ רי וֹ ת את מק וֹ מם שׁ ל נרקיסים זה סימן שׁ אביב כּ בר מטיל על ה כּ בי שׁ ים וחל וֹ ן י שׁ לפתח וּ לסלק את התריסים . צבע וֹ ני עלה בּ ואדי חמ וֹ רים ר וֹ עים בּ ניר ואני פּ תא וֹ ם שׁ מעתי כּ ל ארצי ד וֹ ברת שׁ יר . כּ י כּ אן האביב ה וּ א בּ ן י וֹ מיים כּ אן הירק מחר יזהיב כּ ל מי שׁ ע וֹ ד י וֹשׁ ב בּבּ ית לֹ א י וֹ דע שׁכּ בר אביב ה וּ א לֹ א י וֹ דע שׁ אביב על פּ סגת הר-ה שׁ לג נעלה בּ י וֹ ם כּ חל וי שׁ ר לאילת נתגלגלה בּ מ שׁ ע וֹ ל בּ חצר בּ ח וּ לתא על הד שׁ א נרדם וּ מ שׁ מה למטה נתקדם עם הירדן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית