| אה וּ ד מנ וֹ ר ע וֹ ד מעט ירד פּ ה ג שׁ ם , בּוֹ א ונ שׁ אר בּ ח וּ ץ . נתחד שׁ כּ מ וֹ הד שׁ א בּ ע וֹ לם יפה , רח וּ ץ . הסת כּ ל , הנה ח וּ טים שׁ ל ג שׁ ם ; מי שׁ ה וּ ר וֹ צה לת פּ ר בּ גד חג לכל העמק , לגבע וֹ ת , להרים ולמי שׁוֹ ר . בּוֹ א וּ נח כּ ה לג שׁ ם נצ פּ ה עד שׁ י שׁוּ ב . נח כּ ה ל וֹ עד הערב , שׁ ידע שׁ ה וּ א ח שׁוּ ב . איך תפר וּ להם ח וּ טים שׁ ל ג שׁ ם כּוֹ בע טמ בּ ל לחצב , ועכ שׁ ו תצא ה שׁ מש ות וֹ סיף לק שׁוּ ט רקמת זהב . הנה כּ בר י וֹ רד הג שׁ ם , מ שׂ מחה ר וֹ קד ה בּ ר וֹשׁ . הט פּוֹ ת י וֹ רד וֹ ת בּ קצב , מרטיב וֹ ת לי את הרא שׁ! . 2 א . בּ שירים שונים שנכתבו על הגשם אפשר לזהות את הרגשות של הכותבים . אילו רגשות מעלה הגשם אצל הד וֹ בר בשיר " חוטים של גשם ? " הסבירו בעזרת שתי מ וּ בא וֹ ת ( ציטוטים ) מן השיר . ב . איזו הרגשה מתעוררת בכם כשגשם יורד ? האם אתם מזדהים עם הדובר בשיר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית