| תקוה שריג ( מעבדת ) י וֹ ם ה כּפּוּ רים מתקרב לנעילה . ה שׁ מ שׁ שׁוֹ קעת . היה וּ דים ע וֹ מדים צפ וּ פים בּ בית ה כּ נסת , ע וֹ מדים וּ מת פּ ללים , לב וּשׁ ים לבן . ע וֹ מד ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב לפני עמ וּ ד התפלה , ע וֹ מד וּ מת פּ לל , לב וּשׁ לבן . עיניו עצ וּ מ וֹ ת וה וּ א מניע את ג וּ פ וֹ קדימה ואח וֹ רה , קדימה ואח וֹ רה . מרגי שׁ ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב בּ ל בּוֹ , שׁ ה שׁ מים עדין נע וּ לים . נע וּ לים עדין ה שׁ מים . אין אפל וּ סדק צר , שׁ דר כּוֹ תפרץ התפלה ותעלה למעלה . " ר בּוֹ נ וֹ - שׁ ל-ע וֹ לם , מתי , מתי תפתח את ה שׁ מים ותב וֹ א תפלתנ וּ לפני ךָ " ? שׁוֹ אג ה בּ על- שׁ ם-ט וֹ ב . וכל ה בּ ית ר וֹ עד , המנ וֹ ר וֹ ת ו שׁ מ שׁוֹ ת החל וֹ נ וֹ ת מצלצל וֹ ת . וּ פתא וֹ ם - נ שׁ אר וֹ ת פּ ניו הלבנ וֹ ת כּ סיד מפנ וֹ ת למעלה וא וֹ ר גד וֹ ל ז וֹ רח עליהן . וה וּ א מת פּ לל בּ ק וֹ ל גד וֹ ל : " זכרנ וּ לחיים , מל ךְ חפץ בּ חיים ! חתמנ וּ בּ ספר החיים למענ ךָ , א לֹ הים חיים ! ע וֹשׂ ה שׁ ל וֹ ם בּ מר וֹ מיו , ה וּ א יע שׂ ה שׁ ל וֹ ם עלינ וּ ועל כּ ל י שׂ ראל " ! " אמן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית