| דוד כהן ימי אל וּ ל וּ "סליח וֹ . ת" ה שׁוֹ פר ת וֹ קע וּ מע וֹ רר לרחמים . בּ א שׁ מרת ה שׁ לי שׁ ית מ שׁכּ ימים זקן ונער , מת כּ נסים בּ בתי-ה כּ נסת בּ חרדה מ פּ ני י וֹ ם-הדין הקרב , והצדיק ע וֹ בר לפני התבה . עט וּ ף ה וּ א טלית רק וּ מה כּ סף , שׁ עברה אליו מאב וֹ ת אב וֹ תיו , כּ לם צדיקים , יראים וּשׁ למים ; וה וּ א מת פּ לל וּ מתחנן וּ מע וֹ רר רחמים . אבל ה שׂ טן המקטרג צ וֹ חק וּ דבריו הק שׁ ים י וֹ רדים על רא שׁוֹ שׁ ל הצדיק וּ מח שׁ יכים עליו את ע וֹ למ וֹ : " רחמים הם מבק שׁ ים , ואיה רחמיהם " ? בּ א הי וֹ ם הקד וֹשׁ והנ וֹ רא , י וֹ ם רא שׁ -ה שׁ נה . בּ ית-ה כּ נסת מלא מ פּ ה לפה . ה כּ ל ע וֹ מדים צפ וּ פים . ת וֹ לים עיניהם בּ צדיק , שׁוֹ מעים את ק וֹ ל וֹ ה בּ א ממעמקי הלב וּ תפלת וֹ - תּ חנת וֹ נאבקת עם ה שׂ טן המקטרג . " רחמים המה מבק שׁ ים , וּ מה מע שׂ יהם " ? צ וֹ חק ה שׂ טן לתפלת וֹ שׁ ל הצדיק . את עקדת יצחק ה וּ א מעלה , את חסד אברהם ויעקב ה וּ א מז כּ יר , אבל מה ע וֹשׂ ים הם כּ לם י וֹ ם-י וֹ ם ? מה החסד וּ מה הרחמים שׁבּ מע שׂ יהם ? וּ תפלת הצדיק נ שׁבּ ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית