הקדמה 4 ............................. שמות 11 ............................. פרק א 13 ................................ פרק ב א-י ) ) 19 ........................ פרק ב ( יא-כה ) 26 ................... פרק ג י- ) ד , ( א-י ) יז 31 .............. ( פרק ה 40 ................................ פרק ז א- ) כה ) 45 ..................... פרקים ז ( יד-כה - ( יא 52 ........... פרק יב ( כא-מב ) 56 ................. פרקים יג א-י ) , יז-כב - ( יד 62 ...... פרק טו א- ) יא ) 69 .................... פרק יט 74 .............................. פרק כ א- ) יח 81 ....................... ( פרק כד ( ז , יב-יח , ( לא ( יח ) 90 .... פרק לב 95 ............................. פרק לד א-ד ) , כז-לה 104 ........... ( פרקים לה 108 ................... -מ פרק מ ( לד-לח ) 115 ................... ויקרא 117 ............................. פרק א 119 ........................... ( א ) פרק יט א-ד ) , ט-יח , לב-לז ) 120 ...... במדבר 129 .......................... פרק א א-ד ) ) 133 ....................... פרקו ( כב-כז 137 .................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית