דברי רב העיר , חיים כהן כּ י תצ וּ ר אל עיר ימים ר בּ ים לה לּ חם עליה לתפש ׂהּ לֹ א תש ׁ חית את עצ הּ לנ דּ ח עליו גּ רזן כּ י מ מּנּוּ תאכל ואת וֹ לֹ א תכרת כּ י האדם עץ ה שּׂ דה לבא מ פּ ני ךָ בּמּ צ וֹ ר . ( דברים כ , יט ) ר שׁ "י מפרש את המילה " כי" במשפט : "כּ י האדם עץ הש ּ דה" במשמעות " שמא , " ועל כן מסביר את המשפט כשאלה : שמא ( האם ) עץ השדה הוא כמו האדם ? כלומר , האם עצי השדה הם כמו בני האדם שעליהם שמים מצור ? מדוע להשחית אותם ? הפירוש של רש"י מדגיש את ההבדל בין האדם לעץ . א בּ ן עזרא מפרש את המשפט : "כּ י האדם עץ הש ּ דה" כקביעה : " כי חיי אדם עץ השדה" - העץ הוא חיים לאדם . כלומר , בגלל שהעץ-פירותיו-נותן חיים לאדם , מותר רק לאכול מהעץ ואסור להשחיתו . הפירוש של אבן עזרא מדגיש את הקרבה בין האדם לעץ . הרמ בּ "ם נשאל אם מותר לכרות עץ שמסכן את הציבור . וזו השאלה : ... וּ בימ וֹ ת הס וּ פ וֹ ת והסער וֹ ת י שׁ לח שׁ ש ל וֹ לדקל , שׁ מא י שׁבּ ר וּ ה וּ הר וּ ח וֹ ת ויהרס את א שׁ ר קר וֹ ב ל וֹ ואת א שׁ ר ממ וּ ל וֹ . וע וֹ ד , כּ ל זמן שׁבּוֹ פּ ר וֹ ת , מידים בּוֹ אבנים וּ מתמלאת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית