| תרגם : דידי מנוסי אני המסיק בּ קרה את בּ ית ךָ ואני אב וּ קה בּ ליל וֹ ת ח שׁ כה . ואני ה וּ א הצל בּ י וֹ ם קיץ ל וֹ הט ואני המ שׁ ען לי שׁ י שׁ הצ וֹ עד . ואני המניב את ה פּ רי המבחר למען תרוה את גר וֹ נ ךָ הנחר . וּ בצאת ךָ לפרנס מ שׁפּ חה מח כּ ה אני חץ וק שׁ ת ואני הח כּ ה . כּ י אני הק וֹ רה שׁ הקימה בּ קתה ואני ה שׁ לחן ואני המטה ואני הסף ואני המ שׁ ק וֹ ף ואני הידית שׁ הפכה למנ וֹ ף . ואני הגלגל ואני הקר וֹ ן ואני האר וֹ ן למסע אחר וֹ ן . מ שׁוּ ם כּךְ , אד וֹ ני – הע וֹ בר וה שׁ ב , אל תפגע בּ י ל שׁ וא . אל תפגע בּ י ל שׁ וא . ( המנון רשות שמורות הטבע של מ וֹ זמ בּ יק )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית