| י וֹ רם טהרלב בּ מדר וֹ ן מעל הואדי עץ ה שׁ קדיה פּוֹ רח בּ אויר ניח וֹ ח הדסים זה הזמן לפני הקיץ שׁ עריו הלב פּוֹ תח ותמיד בּ ר וּ כים הנכנסים . בּ ימים א שׁ ר כּ אלה מח כּ ים עד בּוֹ א הליל מח כּ ים לצעדים קרבים לֹ א ס וֹ גרים את ה בּ ריח לֹ א ע וֹ צמים את העינים בּ ימים כּ אלה מק שׁ יבים . מי שׁ רעב ימצא אצלנ וּ פּ ת שׁ ל לחם מי שׁ עיף ימצא פּ ה צל וּ מי בּ אר מי שׁ ס כּ ת וֹ נ וֹ פלת חר שׁ י כּ נס בּ דלת חר שׁ י כּ נס ועד ע וֹ לם י וּ כל לה שׁ אר . מי שׁ רעב ימצא אצלנ וּ פּ ת שׁ ל לחם מי שׁ עיף ימצא פּ ה צל וּ מי בּ אר מי שׁ ס כּ ת וֹ נ וֹ פלת חר שׁ י כּ נס ותמיד י וּ כל לה שׁ אר . זה ה בּ ית שׁבּ נינ וּ זה הארן שׁ נטענ וּ זה ה שׁ ביל וז וֹ הי ה בּ אר מי שׁבּ א לפה אחינ וּ מי שׁבּ א יסב אתנ וּ וה שׁ ער שׁוּ ב לֹ א יסגר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית