| אסתר ראב אנא פּ תח אר בּוֹ ת- שׁ מים – אר בּ ה אחת ! סיעת עננים תפ וּ חים , לחים – להם כּ ל הזרע וֹ נים צמאים . שׁ לח ט פּוֹ ת גד וֹ ל וֹ ת , עגל וֹ ת וּ מת וּ ק וֹ ת – לאדמה אדמה צחיחה . גר שׁ ר וּ ח וֹ ת רע וֹ ת מ שׁ ת וֹ לל וֹ ת וחר וּ לים מר שׁ ר שׁ ים יב שׁ ים . העלה לנ וּ סבי וֹ נים ר כּ ים , צה בּ ים כּ חלמ וֹ נים , על צלע וֹ ת הגבע וֹ ת ; וכלני וֹ ת מחיכ וֹ ת בּ ואדי וֹ ת וחמציץ וצבע וֹ ן בּ ין שׂ יחי-רתם ירקרק , ותנ בּ ט החטה ות וֹ ריק ה שׂ ע וֹ רה ולחם יהיה לאדם ול בּ המה , וּ ד שׁ אים גם לאנק וֹ רים אפרים , רעבים – בּ אבק מת פּ ל שׁ ים וצ וֹ וחים . פּ תח שׁ ערי שׁ מים נע וּ לים , שׁ לח ט פּוֹ ת גד וֹ ל וֹ ת מת וּ ק וֹ ת על לב אדם ואדמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית