. 1 קראו את הטקסט שלפניכם , אותו כתב רבי נחמן מברסלב , בקריאה דמומה . שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק . "כּ י דּ ע כּ י כל ר וֹ עה ור וֹ עה י שׁ ל וֹ נ גּוּ ן מיחד לפי הע שׂ בים וּ לפי ה מּ ק וֹ ם שׁ ה וּ א ר וֹ עה שׁ ם . כּ י כל בּ המה וּ בהמה י שׁ ל הּ ע שׂ ב מיחד שׁ היא צריכה לאכל וֹ . גּ ם אינ וֹ ר וֹ עה תּ מיד בּ מק וֹ ם אחד , וּ לפי הע שׂ בים וה מּ ק וֹ ם שׁ ר וֹ עה שׁ ם – כּ ן י שׁ ל וֹ נ גּוּ ן בּ חינת פּ רק שׁ ירה . וּ מ שּׁ ירת הע שׂ בים נע שׂ ה נ גּוּ ן שׁ ל הר וֹ עה " . ) ליקוטי ן"מוהר תניינא ( ס"ג . 2 שיחה בכיתה א . רבי נחמן אומר כי לכל רועה ניגון ( מנגינה ) מיוחד משלו , שמושפע מהטבע שבו נמצא הרועה-מהעשב שסביבו ומהמקום שאליו מוליך הרועה את הבהמות למרעה . הרועה הוא משל לאדם שמתפלל . מהו לדעתכם הנמשל ? ב . מה דעתכם , האם יש בטקסט מקומות שיש להדגיש אותם בזמן הקריאה ? אילו הם ? מדוע ? ג . באילו אמצעים קוליים ניתן להדגיש מקומות אלו ? ד . הכינו רשימה של הדברים שיש לשים לב אליהם בזמן הקריאה לפני קהל . . 3 עבודה בזוגות א . קראו את הטקסט זה באוזני זה . ב . תנו זה לזה משוב על ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית