| נעמי שׁ מר מחר א וּ לי נפליגה בּסּ פינ וֹ ת מח וֹ ף אילת עד ח וֹ ף שׁ נהב ועל ה מּשׁ חת וֹ ת ה יּשׁ נ וֹ ת יטעינ וּ ת פּוּ חי זהב כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם זה נכ וֹ ן כּ א וֹ ר בּצּ הרים כּ ל זה יב וֹ א מחר אם לֹ א ה יּוֹ ם ואם לֹ א מחר אז מחרתים מחר א וּ לי בּ כל ה מּשׁ ע וֹ לים ארי בּ עדר צאן ינהג מחר י כּוּ בּ אלף ענ בּ לים המ וֹ ן פּ עמ וֹ נים שׁ ל חג כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם ... מחר יק וּ מ וּ אלף שׁכּוּ נים ו שׁ יר יע וּ ף בּמּ ר פּ ס וֹ ת וּשׁ לל כּ לני וֹ ת וצבע וֹ נים יעל וּ מ תּוֹךְ ההריס וֹ ת כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם ... מחר כּשׁ ה צּ בא יפ שׁ ט מ דּ יו ל בּ נ וּ יעבר לדם – מחר כּ ל אי שׁ יבנה בּשׁתּ י ידיו את מה שּׁ ה וּ א חלם ה יּוֹ ם כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם זה נכ וֹ ן כּ א וֹ ר בּצּ הרים כּ ל זה יב וֹ א מחר אם לֹ א ה יּוֹ ם ואם לֹ א מחר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית