| דליה רביק וֹ ביץ בּ ח וֹ ף א שׁ קל וֹ ן י שׁ נער ד יּ ג א שׁ ר גּ ר בּ ס כּ ה רע וּ עה , ה וּ א י וֹשׁ ב על הח וֹ ף וּ מ שׁ ליך ח כּ ת וֹ מזריחת הח מּ ה עד שׁ קיעה . י שׁ ל וֹ בּבּ ית דּ גים אד מּ ים וי שׁ ל וֹ דּ גים של זהב וה וּ א מב שּׁ ל א וֹ תם על ה מּ ד וּ רה כּשׁמּ ציק ל וֹ מאד הרעב . וכ ךְ ה וּ א ח וֹשׁ ב בּשׁ בת וֹ על הח וֹ ף , זה ה דּיּ ג ה קּ טן : " י שׁ לי דגים קט נּ ים וּ גד וֹ לים , א ךְ רציתי לד וּ ג לויתן . לד וּ ג לויתן גּ ד וֹ ל ועצ וּ ם שׁ אר כּוֹ א וּ לי אלף א מּוֹ ת ואני אמ כּ רנ וּ בּ ח וֹ ף א שׁ קל וֹ ן ואהיה ע שׁ יר מאד . ואז יהי וּ לי בּ גדים חד שׁ ים ואג וּ ר בּ בית גּ ד וֹ ל . ואד וּ ג לי דגים אד מּ ים וּ זה בּ ים לה בּ יט בּ ם ו לֹ א לאכל . אז אקנה לי ספינה ואפליג אל ה יּ ם וא שׁוּ ט בּ כל ה תּ בל ולמר וֹ ת שׁ אני רק ילד אחד ע וֹ ד א וּ כל להי וֹ ת רב-ח וֹ בל . " בּ ח וֹ ף א שׁ קל וֹ ן גּ ר ילד דּיּ ג שׁ ר וֹ צה להי וֹ ת ס פּ ן . וה וּ א מת פּלּ ל מאד בּ ל בּוֹ שׁיּ צליח לד וּ ג לויתן . ה וּ א י וֹשׁ ב על הח וֹ ף שׁ ב וּ ע וֹ ת כּ ה ר בּ ים וּ מ דּ יג אינ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית