| רבי אלעזר אזכרי ידיד נפ שׁ אב הרחמן יר וּ ץ עב דּךְ כּ מ וֹ א יּ ל כּ י יערב ל וֹ ידיד וּ ת ךְ . הד וּ ר נאה זיו הע וֹ לם א נּ א אל נא רפא נא ל הּ אז תּ תח זּ ק ותתר פּ א ותיק יהמ וּ רחמי ךָ כּ י זה כ מּ ה נכסף נכסף א נּ א אלי מחמד ל בּ י ה גּ לה נא וּ פר שׂ חביב תּ איר ארץ מ כּ ב וֹ ד ךְ מהר אה וּ ב כּ י בא מ וֹ עד מ שׁךְ עב דּךְ אל רצ וֹ נ ךְ י שׁתּ חוה מ וּ ל הדר ךְ מ נּ פת צ וּ ף וכל טעם נפ שׁ י ח וֹ לת אהבת ךְ בּ הרא וֹ ת ל הּ נעם זיו ךְ והיתה ל ךְ שׁ פחת ע וֹ לם וח וּ סה נא על בּ ן א וֹ הב ךְ לרא וֹ ת בּ תפארת ע זּךְ ח וּשׁ ה נא ואל תּ תע לּ ם עלי את ס כּ ת שׁ ל וֹ מ ךְ נגילה ונ שׂ מחה ב ךְ וח נּ ני כּ ימי ע וֹ לם עב דּךְ , רצ וֹ נ ךְ , ידיד וּ ת ךְ - צורה עתיקה ונדירה של כינוי שייכות . הצורה המקובלת היא עב דּךָ , רצ וֹ נ ךָ , ידיד וּ ת ךָ ( וכך גם בפיוט שהאזנתם לו . ( . 6 א . אל מי , לדעתכם , פונה הפיוט ? מיהו ידיד" נפש ? " ב . במה עוסק הפיוט ? . 7 בפיוט פונה המשורר אל ה' בכינויים רבים . ערכו רשימה של הכינויים שהמשורר פונה בהם אל ה' ורשימה של הכינויים שהמשורר מכנה בהם את עצמו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית