| לאה ג וֹ לד בּ רג הס תּכּ ל וּ -נא איך ק וֹ פצת ה טּפּ ה ה מּ נצנצת , ה טּפּ נת ה קּ טנה מן העץ שׁבּגּנּ ה . היא אינ נּ ה מפחדת , בּ עלה ג וֹ ל שׁ ה-י וֹ רדת , חת- וּשׁ תים , - ועכ שׁ ו היא תק פּ ץ מן הענף ! הענף כּ ל כּ ך גּ ב וֹהּ , ה טּפּ נת – אין כּ מ וֹ ה – החליקה , נצנצה וּ לת וֹךְ שׁ ל וּ לית קפצה . איזה אמץ ! ה טּפּ נת ע וֹ ד קט נּ ה היא , ע וֹ ד קטנטנת וק וֹ פצת כּ גד וֹ לה ; א וֹ ת ה סּפּוֹ רט מ גּ יע ל הּ! . 6 תנועתה של הטיפה על ענף העץ מזכירה למשוררת תנועות של ספורטאית . במה דומות הטיפה והספורטאית , לפי השיר ? . 7 נסו להמציא גם אתם כמה מילים לציון משהו קטן . אתם יכולים להשתמש במשקל כלבלב או במוספיות ההקטנה שלמדתם עליהן – מוספית ון ומוספית ית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית