| חיים אידיסיס עפה חסידה לארץ י שׂ ראל כּ נפים מניפה מעל הניל וּ ס אל ארץ רח וֹ קה מעבר להרים שׁ ם בּ ית י שׂ ראל י וֹשׁ בים וּ מצ פּ ים חסידה חסידה צח וֹ רת צואר מה רא וּ עיני ךְ שׁ ירי לי ס פּוּ ר שׁוֹ תקת חסידה אינה פּוֹ צה מק וֹ ר נ שׁ ענת על רגלה וע וֹ ד מעט תחזר תניף כּ נף גד וֹ לה בּ דרך אל הקר בּ דרך תעצר בּ צי וֹ ן עיר הא וֹ ר חסידה חסידה אדמת מק וֹ ר האם יר וּשׁ לים א וֹ תנ וּ ע וֹ ד תז כּ ר חסידה חסידה לבנת כּ נף בּשׂ רי בּשׁ ל וֹ ם העיר בּשׁ ל וֹ ם יר וּשׁ לים בּ ית י שׂ ראל – כינוי של היהודים באתיופיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית