גם לעם ישראל היו מלכים . בספר שמואל א , פרק ח , מס וּ פר כי שמואל הנביא , שהיה שופט בישראל , העביר את התפקיד לשני בניו ומינה אותם לשופטים . אבל הבנים לא הלכו בדרכי אביהם ; הם לקחו שוחד ולא שפטו משפט צדק . נציגי העם באו אל שמואל וביקשו שישים עליהם מלך . שמואל לא תמך ברעיון והתפלל אל . ה' ה' קיבל את בקשתם של זקני העם , אבל דרש משמואל שיספר לעם מה צפוי לו תחת שלטונו של מלך . . 1 קראו את הדברים שאמר שמואל לעם . יויאמר שמואל את כל-דברי ה' אל-העם השאלים מאתו מלך . יא ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את-בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו . יב ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי-מלחמתו וכלי רכבו . יג ואת-בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות . יד ואת-שדותיכם ואת-כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו . טו וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו . טז ואת-עבדיכם ואת-שפחותיכם ואתבחוריכם הטובים ואת-חמוריכם יקח ועשה למלאכתו . יז צאנכם יעשר ואתם תהיולו לעבדים . ( שמואל א , ח , י-יז ) . 2 א . " וי ּ אמר שׁ מ וּ אל ... אל-העם , ה שּׁ אלים מא תּוֹ מל ךְ . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית