| זאב ענפי עץ , כּפּוֹ ת תמר , קטעי שׁ מים וכ וֹ כב כּ חל ; קצה ענן , קרן-א וֹ ר , מ שׁ ב-ר וּ ח מן הים הגד וֹ ל , והמית גל ס כּ ת מיכל . רמ וֹ ן אדם , ריח הדס , שׂ ריגי גפן מ כּ רמי יזרעאל ; ת פּוּ חי גליל , ריח אתר וֹ ג , ר וּ ח וריח מ כּ ל ארץ-י שׂ ראל , ואגל טל ס כּ ת מיכל . בּ ת-ק וֹ ל , הד פּ עם המל ךְ דוד ואב וֹ ת העם ; ק וֹ ל-המ וֹ ן , נג וּ ן , שׁ יר - יה וּ דים בּ ס כּ ה בּ כל הע וֹ לם לֹ א-יחדל - ס כּ ת מיכל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית