. 1 עבודה בקבוצות א . קראו את הפסוקים מספר דברים על חג הסוכות : יג חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך . יד ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך . טו שבעת ימים תחג לה' אלקיך במקום אשר-יבחר ה' כי יברכך ה' אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח . ( דברים טז , יג-טו ) ב . בררו ביחד מילים שאינן מוכרות לכם . אתם יכולים להיעזר במילים דומות שמוכרות לכם או במילון . . 2 שיחה בכיתה א . את מי צריך האדם לשתף בשמחתו על-פי פסוקים אלו ? ב . שער וּ מדוע מצווה אותנו התורה להזמין אנשים אלו להשתתף בשמחתנו . . 3 קראו את דברי הרמב"ם על שמחת החג . ... וּ כ שׁ ה וּ א א וֹ כל ו שׁוֹ תה , חיב להאכיל לגר לית וֹ ם ולאלמנה עם שׁ אר העניים האמללים ( האמללים . ( אבל מי שׁ נ וֹ על דלת וֹ ת חצר וֹ וא וֹ כל ו שׁוֹ תה ה וּ א וּ בניו וא שׁ ת וֹ , ואינ וֹ מאכיל וּ מ שׁ קה לעניים וּ למרי נפ שׁ - אין ז וֹ שׂ מחת מצוה אלא שׂ מחת כּ רס וֹ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית