על המצווה לשמוח בסוכות והסיבות לשמחה , וגם על מטבעות לשון שקשורות לחג הזה בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת . למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את-בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם . ( ויקרא כג , מב-מג )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית