| יהודה בורלא מע שׂ ה בּ בח וּ ר בּ ן עניים מהעיר איזמיר , רא וּ בן אלנקוה שׁ מ וֹ , שׁ היה מ שׁ מ שׁ כּשׁוּ ליה אצל שׁ לחני יד וּ ע בּ עיר , ר בּ י אברהם מט וֹ לד וֹ , והיה ע וֹ בד את אד וֹ ניו תדיר בּ י שׁ ר וּ באמ וּ נה . י וֹ ם אחד ראה ה בּ ח וּ ר 5 שׁ ה שּׁ לחני שׁ קע בּ ח שׁבּוֹ נ וֹ ת שׁ ע וֹ ת ר בּוֹ ת והיה מ וֹ נה וע וֹ ר ךְ צי בּוּ רי כּ סף וזהב לר וֹ ב . מ שׁ גמר את מלאכת וֹ הניח כּ ל הממ וֹ ן בּ ארגז ה בּ רזל , נעל וֹ בּ מפתח ויצא לעניניו . כּשׁבּ א ה שׁוּ ליה לכ בּ ד וּ לסדר את המק וֹ ם מצא 10 דינר , שׁ היה חב וּ י בּ ת וֹךְ סדק מ וֹ שב אד וֹ ניו . ה שׂ יא וֹ יצר וֹ שׁ יקח ל וֹ זה הדינר . דינר אחד . הרי ל שׁ לחני הר בּ ה אלפים בּ ארגז . לקח וֹ אבל שׁוּ ב היה מהסס , שׁ יחזיר וֹ או שׁ יניח וֹ אצל וֹ . שׁ ב וּ ע ימים החזיק אצל וֹ , אבל לֹ א פּ רט וֹ , אלא הח בּ יא וֹ אצל וֹ בּ מק וֹ ם סתר . 15 וּ בימים ההם אירע , שׁ ה שׁ לחני היה אנ וּ ס פּ תא וֹ ם לעק וֹ ר בּ ית וֹ מאיזמיר וּ לה שׁ תקע בּ ק וּשׁ טא ה בּ ירה . בּ מהרה אסף את כּ ל א שׁ ר ל וֹ ויצא לדר כּוֹ . מחמת שׁ היתה מה וּ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית