ט אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא עברות שבין אדם למקום , ] ... [ אבל עברות שבין אדם לחברו , כגון החובל את חברו או המקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן , אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחברו מה שהוא חיב לו וירצהו . אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חיב לו , צריך לרצותו ולשאל ממנו שימחל לו . אפלו לא הקניט את חברו אלא בדברים צריך לפיסו ולפגע בו עד שימחל לו . לא רצה חברו למחל לו – מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו , ופוגעין בו ומבקשין ממנו . לא נתרצה להן – מביא לו שניה ושלישית . לא רצה – מניחו והולך לו , וזה שלא מחל הוא החוטא . ואם היה רבו , הולך ובא אפלו אלף פעמים עד שימחל לו . י אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפיס , אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעס . ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחל מוחל בלב שלם ובנפש חפצה , ואפלו הצר לו וחטא לו הרבה – לא יקם ולא יטר . ] ... [ ) משנה תורה ם”לרמב , הלכות תשובה , ב , ( ט-י . 11 עבודה בקבוצות א . ודאו שברורים לכם הביטויים " וכי וֹ צא בּ הן , " " ל שׁ אל ממנ וּ , " "פּוֹ געין בּוֹ , " " נ וֹ ח לרצ וֹ , ת" "בּ נפ שׁ חפצה , " "הצר לו , " "יקם ויטר . " אם יש צורך , היעזרו במילון . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית