מע שׂ ה שׁבּ א ר בּ י אלעזר בּ ן ר' שׁ מע וֹ ן מ מּ ג דּ ל גּ ד וֹ ר מ בּ ית ר בּוֹ , והיה רכ וּ ב על החמ וֹ ר וּ מט יּ ל על שׂ פת נהר , ו שׂ מח שׂ מחה גּ ד וֹ לה , והיתה דּ ע תּוֹ גּסּ ה עליו מ פּ ני שׁלּ מד תּוֹ רה הר בּ ה . נז דּמּ ן ל וֹ אדם אחד שׁ היה מכער בּ י וֹ תר . אמר ל וֹ : שׁ ל וֹ ם עלי ךָ ר בּ י ! ו לֹ א החזיר ל וֹ , א לּ א אמר ל וֹ : ריקא , כּמּ ה מכער א וֹ ת וֹ האי שׁ! שׁמּ א כּ ל בּ ני עיר ךָ מכערים כּ מ וֹ ת ךָ? אמר ל וֹ : איני י וֹ דע , א לּ א ל ךָ ואמר לא מּ ן שׁ ע שׂ אני "כּמּ ה מכער כּ לי זה שׁ ע שׂ ית . " כּ יון שׁיּ דע בּ עצמ וֹ שׁ חטא , ירד מן החמ וֹ ר ונ שׁתּטּ ח לפניו . ואמר ל וֹ : נעניתי ל ךָ , מח וֹ ל לי . אמר ל וֹ : איני מ וֹ חל ל ךָ עד שׁתּ ל ךְ לא מּ ן שׁ ע שׂ אני ואמר ל וֹ : "כּמּ ה מכער כּ לי זה שׁ ע שׂ ית . " היה מט יּ ל אחריו עד שׁ ה גּ יע לעיר וֹ . יצא וּ בּ ני עיר וֹ לקראת וֹ והי וּ א וֹ מרים ל וֹ : שׁ ל וֹ ם עלי ךָ ר בּ י ר בּ י , מ וֹ רי מ וֹ רי . אמר להם : למי א תּ ם ק וֹ רין " ר בּ י ר בּ ? י" אמר וּ ל וֹ : לזה שׁמּ ט יּ ל אחרי ךָ . אמר להם : אם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית