אד וֹ ן ה שּׁ ל וֹ ם מל ךְ ש ׁ ה שּׁ ל וֹ ם ש ׁלּוֹ ע וֹ ש ׂ ה ש ׁ ל וֹ ם וּ ב וֹ רא ה כּ ל , יהי רצ וֹ ן מ לּ פני ךָ ש תּ ב טּ ל מלחמ וֹ ת וּ ש ׁ פיכ וּ ת דּ מים מן הע וֹ לם ותמש ׁ י ךְ ש ׁ ל וֹ ם גּ ד וֹ ל ונפלא בּ ע וֹ לם , "לֹ א י שּׂ א ג וֹ י אל גּוֹ י חרב ו לֹ א ילמד וּ ע וֹ ד מלחמה . " עזרנ וּ וה וֹ ש ׁ יענ וּ כּלּ נ וּ ש ׁנּ ז כּ ה תּ מיד לאחז בּ מ דּ ת ה שּׁ ל וֹ ם , ויהיה ש ׁ ל וֹ ם גּ ד וֹ ל בּ אמת בּ ין כּ ל אדם לחבר וֹ , וּ בין אי שׁ לאש ׁתּוֹ , ו לֹ א יהיה שׁוּ ם מח לֹ קת אפ לּוּ בּלּ ב בּ ין כּ ל בּ ני אדם , ויהיה כּ ל אדם א וֹ הב ש ׁ ל וֹ ם ור וֹ דף ש ׁ ל וֹ ם תּ מיד בּ אמת וּ בלב ש ׁ לם , ו לֹ א נחזיק בּ מח לֹ קת כּ לל לע וֹ לם ואפ לּוּ נגד הח וֹ לקים עלינ וּ , ו לֹ א נב יּשׁ שׁוּ ם אדם בּ ע וֹ לם מ קּ טן ועד גּ ד וֹ ל , ונז כּ ה לק יּ ם בּ אמת מצות " ואהב תּ לרע ךָ כּ מ וֹךָ " בּ כל לב וג וּ ף ונפ שׁ וּ ממ וֹ ן , ויק יּ ם בּ נ וּ מקרא ש ׁכּ ת וּ ב " ונת תּ י ש ׁ ל וֹ ם בּ ארץ וּ ש ׁ כב תּ ם ואין מחריד והש ׁבּתּ י ח יּ ה רעה מן הארץ וחרב לֹ א תעבר בּ ארצכם , " ה' ש ׁ ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית