משה נאם בפני בני ישראל והזכיר להם את הדברים החשובים שעליהם לזכר כשיחיו בארץ כנען . ומה הדבר הכי חשוב ? "שמע ישראל , ה' אלהינו ה' אחד ! " חיים טובים בארץ ישראל תלויים בהתנהגות העם א וזאת המצוה , החקים והמשפטים , אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם , לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה . ב למען תירא את יהוה אלהיך , לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך , אתה ובנך ובן בנך , כל ימי חייך , ולמען יארכן ימיך . ג ושמעת ישראל ושמרת לעשות , אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד , כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך , ארץ זבת חלב ודבש . עברים שמה : ( א ) עוברים את הירדן כדי להגיע לשם , לארץ כנען . לרשתה : ( א ) לרשת אותה , לשלט בה . ולמען יארכן ימיך : ( ב ) כדי שתחיה שנים רבות , כדי שיהיו לך חיים ארכים . אשר ייטב לך : ( ג ) כדי שיהיה לך טוב . ואשר תרבון : ( ג ) כדי שתתרבו , שתהיו רבים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית