לקראת סוף הנדודים במדבר , מרים , אחות משה , מתה במקום שנקרא קדש . ובאותו מקום , מיד לאחר מכן , העם התלונן על מחסור במים . מה עשו משה ואהרן ? ה' הנחה אותם לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים . אבל משה הכה בסלע , במקום לדבר אליו ! משה ואהרן נענשו בענש חמור ביותר : הם לא יכנסו לארץ כנען ! בני ישראל מתלוננים על מחסור במים א ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון , וישב העם בקדש , ותמת שם מרים ותקבר שם . ב ולא היה מים לעדה , ויקהלו על משה ועל אהרן . ג וירב העם עם משה , ויאמרו לאמר : ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה . ד ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה , למות שם אנחנו ובעירנו ? ה ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה ? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון , ומים אין לשתות . ו ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם , וירא כבוד יהוה אליהם . בחדש הראשון : ( א ) חדש ניסן ( בתורה חדש ניסן הוא החדש הראשון . ( בקדש : ( א ) מקום שנקרא קדש . ויקהלו : ( ב ) התאספו . ולו גוענו בגוע אחינו : ( ג ) חבל שלא מתנו עם בני ישראל שכבר מתו . ובעירנו : ( ד ) הבהמות שלנו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית