יז ועתה יגדל נא כח אדני , כאשר דברת לאמר : יח יהוה ארך אפים ורב חסד , נשא עון ופשע , ונקה לא ינקה , פקד עון אבות על בנים , על ש שים ועל רבעים . יט סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך , וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה . ה' סולח – אבל מעניש את המרגלים ואת המתלוננים כ ויאמר יהוה : סלחתי כדברך . כא ואולם חי אני , וימלא כבוד יהוה את כל הארץ . כב כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר , וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי - כג אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם , וכל מנאצי לא יראוה . יגדל נא כח אדני ( יז : ( בבקשה , ה' שהכוח שלך יגדל ולא תשמיד את העם . יהוה ארך אפים ( יח : ( לה' יש סבלנות רבה , הוא לא ממהר לכעס . ורב חסד ( יח : ( מתנהג באהבה וברחמים אל עם ישראל . נשא עון ופשע ( יח : ( סולח על חטאים שבני האדם עושים . ונקה לא ינקה ( יח : ( לא יסלח , לא יותר על ענש . פקד עון אבות על בנים ( יח : ( מעניש בנים על מעשים רעים שהאבות שלהם עשו . על שלשים ועל רבעים ( יח : ( על הדור השלישי - הנכדים , ועל הדור הרביעי - הנינים . הענש מטל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית