בספר ויקרא פרק א אנחנו לומדים רק פסוק אחד . ה' מדבר עם משה א ויקרא אל משה , וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית