כח ויעשו בני לוי כדבר משה , ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש . כט ויאמר משה : מלאו ידכם היום ליהוה , כי איש בבנו ובאחיו , ולתת עליכם היום ברכה . משה מבקש מה' לסלח לבני ישראל ל ויהי ממחרת , ויאמר משה אל העם : אתם חטאתם חטאה גדלה , ועתה אעלה אל יהוה , אולי אכפרה בעד חטאתכם . לא וישב משה אל יהוה ויאמר : אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב . לב ועתה אם תשא חטאתם , ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת . לג ויאמר יהוה אל משה : מי אשר חטא לי , אמחנו מספרי . לד ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך , הנה מלאכי ילך לפניך , וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם . לה ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן . מלאו ידכם היום ליהוה ( כט : ( מהיום , אתם ( בני שבט לוי ) ממנים לשרת את . ה' כי איש בבנו ובאחיו ( כט : ( כי הרגתם את קרובי המשפחה שלכם בפקדת . ה' ולתת עליכם היום ברכה ( כט : ( והמעשים שלכם יביאו לכם ברכה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית