הלילה של יציאת מצרים הגיע ! משה הנחה את בני ישראל איך לסמן את בתיהם , כדי שאלהים יפסח עליהם ולא יהרג את הבנים הבכורים שלהם . ואצל המצרים – צעקה גדולה ... וכל מה שהמצרים רצו עכשו היה שבני ישראל יצאו כבר מארצם . בני ישראל התארגנו במהירות והכינו צידה לדרך הארכה שלפניהם – עוגות מצות מבצק שלא תפח . משה מצוה על בני ישראל להקריב את קרבן הפסח כא ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם : משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח . כב ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת , מן הדם אשר בסף , ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר . כג ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת , ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף . ושחטו הפסח ( כא : ( תשחטו את קרבן הפסח . אגדת אזוב ( כב : ( קבוצת ענפים קשורים של צמח שנקרא אזוב . בסף ( כב : ( בפתח הבית . המשקוף ( כב : ( החלק העליון של פתח הבית . המזוזת ( כב : ( העמודים משני הצדדים של פתח הבית , שהמשקוף נשען עליהם . לנגף ( כג : ( להכות , לפגע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית