עשר המכות - המשך א ויאמר יהוה אל משה : בא אל פרעה , כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו . ב ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם , וידעתם כי אני יהוה . ג ויבא משה ואהרן אל פרעה , ויאמרו אליו : כה אמר יהוה אלהי העברים : עד מתי מאנת לענת מפני ? שלח עמי ויעבדני . ד כי אם מאן אתה לשלח את עמי , הנני מביא מחר ארבה בגבלך . ה וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראת את הארץ , ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם מן השדה . ו ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה . ויפן ויצא מעם פרעה . ז ויאמרו עבדי פרעה אליו : עד מתי יהיה זה לנו למוקש ? שלח את האנשים ויעבדו את יהוה אלהיהם . הטרם תדע כי אבדה מצרים ? ח ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה , ויאמר אלהם : לכו עבדו את יהוה אלהיכם . מי ומי ההלכים ? ט ויאמר משה : בנערינו ובזקנינו נלך , בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך , כי חג יהוה לנו . י ויאמר אלהם : יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם . ראו כי רעה נגד פניכם . יא לא כן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית