משה לא רצה לקבל את השליחות ולהוציא את ישראל ממצרים . הוא חשש שלא יאמינו לו והרגיש שאין לו כשרון לדבר היטב ... אבל אלהים לא קבל את ההסברים של משה ולא ותר ! אלהים הבטיח למשה שאהרן אחיו ידבר במקומו , ושבעזרת המטה שבידו הוא יצליח לעשות אותות ומופתים . משה מסרב לשליחות של ה' י ויאמר משה אל יהוה : בי אדני , לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם , גם מאז דברך אל עבדך , כי כבד פה וכבד לשון אנכי . יא ויאמר יהוה : אליו : מי שם פה לאדם או מי ישום א ם או חרש או פקח או עור ? הלא אנכי יהוה . יב ועתה לך , ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר . יג ויאמר : בי אדני , שלח נא ביד תשלח . לא איש דברים אנכי : ( י ) אני אדם שקשה לו לדבר . כבד פה וכבד לשון : ( י ) מדבר לאט ולא ברור . מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור ( יא : ( מי מחליט מה יהיו התכונות של האדם ? פקח ( יא : ( ההפך מעור , מי שיכול לפקח עינים ולראות . והוריתיך אשר תדבר ( יב : ( אתן לך הוראות , אגיד לך מה לומר . שלח נא ביד תשלח ( יג : ( שלח בבקשה מישהו אחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית