אלהים נגלה אל משה בסנה הבוער והודיע לו שהוא נבחר להושיע את בני ישראל – להוציא אותם ממצרים ולהוביל אותם לארץ כנען ! האם משה היה מוכן לקבל על עצמו את השליחות ? לא כל כך ... משה רואה סנה בוער באש א ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין , וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה . ב וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה , וירא והנה הסנה בער באש , והסנה איננו אכל . ג ויאמר משה : אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה , מדוע לא יבער הסנה . חתנו : ( א ) החותן שלו , אבא של אשתו צפורה . בפרק הקודם החותן של משה נקרא רעואל . וינהג את הצאן : ( א ) הוביל את הצאן . אחר המדבר : ( א ) לכוון המדבר . חרבה : ( א ) אל מקום ששמו חורב , שנקרא גם הר סיני . וירא : ( ב ) נראה אליו , התגלה אליו . בלבת אש : ( ב ) בתוך להבה של אש . הסנה : ( ב ) שם של שיח . איננו אכל : ( ב ) לא נשרף באש . אסרה : ( ג ) אפנה , אתקרב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית