שמות פרק א 6 .......................... פרק ב 12 ........................... פרק ג א-י ) ) 18 .................... פרק ד י- ) יז ) 21 ................... פרק ה 24 .......................... פרק ז א- ) כה ) 30 ................ פרק ח 36 .......................... פרק ט 38 .......................... פרקי 42 ............................ פרק יא 44 ......................... פרק יב ( כא-מב ) 47 ............ פרק יג א-י ) , יז-כב 53 .......... ( פרק יד 57 .......................... פרק טו א- ) יא 63 ................ ( פרק יט 65 ......................... פרק כ א- ) יח ) 70 ................. פרק כד ( יב-יח 73 .............. ( פרק לא ( יח 74 .................. ( פרק לב 75 ........................ פרק לד א-ד ) , כז-לה ) 82 ..... פרקים לה-לט 85 ........... פרק מ ( לד-לח 86 .............. ( ויקרא פרק א ( א ) 90 ..................... פרק יט א-ד ) , ט-יח , לב-לז ) 91 במדבר פרק א א-ד ) ) 98 .................. פרקו ( כב-כז 100 ................. ( פרקי א-י ) , לג-לו 101 ............ ( פרק יא 104 ............  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית